ایزو ۹۰۰۰

استاندارد ایزو 9000

ایزو ۹۰۰۰ ، مبانی و واژگان سیستم‌های مدیریتی ، اﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ، اﺻـﻮل و واژﮔـﺎن اﺳﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿـﺖ را ﺑـﺮای ﺳـﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

دانلود استاندارد ایزو ۹۰۰۰ و متن ترجمه شده از طریق لینک در انتهای این مطلب امکان پذیر است.

استاندارد ایزو ۹۰۰۰

این استاندارد توسط کمیته ISO/TC 176 در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است که ترجمه سلیس این استاندارد توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درسال ۱۳۹۶ منتشر شده است.

هدف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 9000

ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮ ﺑﺮای درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، اﺻﻮل و واژﮔﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﮐﺎرا در اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎیﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ است و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺼﻮص وﻇـﺎﯾﻒ و ﺗﻌﻬﺪ آن ﺑﺮای ﺑﺮآوردهﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻃﺮفﻫﺎی ذیﻧﻔﻊ آن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺿـﺎﯾﺖ آﻧ‌ﻬـﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ.

کاربرد استاندارد ISO 9000

  • ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ، اﺻﻮل، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آن‌ها
  • در ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
  • اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺼﻮص وﻇـﺎﯾﻒ و ﺗﻌﻬﺪ آن ﺑﺮای ﺑﺮآوردهﮐﺮدن ﻧﯿﺎز

ساختار استاندارد

  • مفاهیم اصلی ( شامل کیفیت، سیستم کیفیت، محیط کسب‌وکار، طرف‌های ذی‌نفع، پشتیبانی)
  • هفت اصل مدیریت کیفیت ( شامل، مشتری مداری، راهبری، مشارکت کارکنان، رویکرد فرآیندی، بهبود، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، مدیریت روابط)
  • اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ که برای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی مدیریتی کاربرد دارد
  • پیوست الف- رواﺑﻂ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی آن‌ها

برای دانلود فایل استاندارد ایزو ۹۰۰۰ با ترجمه سازمان استاندارد از طریق لینک زیر اقدام کنید

دانلود ایزو ۹۰۰۰

این مقاله توسط تیم متخصصین سایت ایزودان گردآوری‌شده است
انتشار مطلب با ذکر نام سایت و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است

دیدگاهتان را بنویسید