بایگانی دسته‌ی: استاندارد ایزو

ایزو 10018

ایزو 10018 راهنمایی برای مشارکت و دخیل نمودن افراد در سیستم مدیریت کیفیت سازمان و....

ایزو 10005

ایزو 10005 راهنمایی‌هایی برای ایجاد، بازنگری، پذیرش و کاربرد طرح‌های کیفیت ارایه می‌نماید

ایزو 55001

استانداردایزو 55001 ، الزامات سیستم مدیریت دارایی را برای ایجاد، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت....

استاندارد IATF 16949

IATF 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی است که سازمان با استقرار این استاندارد....

ایزو 30401

ایزو 30401 پشتیبانی از سازمان‌ها برای ایجاد یک سیستم مدیریتی است که خلق ارزش از....

ایزو 22000

ایزو 22000 یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) تصمیمی راهبردی برای یک سازمان است....

ایزو 10013

استاندارد ایزو 10013 ،راهنمایی‌هایی برای تدوین اطلاعات مستند را مشخص نموده است این راهنمایی ها....

ایزو 13485

ایزو 13485سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی است که به سازمان‌ها در ایجاد نظم....

ایزو 10004

استاندارد ایزو 10004 ، راهنماهایی را برای روند رسیدگی یه شکایات مرتبط با محصولات و....

ایزو 10002

استاندارد ایزو 10002 ، راهنماهایی را برای روند رسیدگی یه شکایات مرتبط با محصولات و....