ایزو ۵۵۰۰۱

ایزو 55001

استانداردایزو ۵۵۰۰۱ ، الزامات سیستم مدیریت دارایی را برای ایجاد، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت دارایی مشخص می‌نماید.

استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱

استاندارد مدیریت دارایی توسط هر سازمانی استفاده شده و این سازمان است که تعیین می‌نماید که برای کدام‌یک از دارایی‌هایش اعمل شود.

مخاطبان استاندارد

  • افراد دخیل در ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت دارایی
  • افراد دخیل در فعالیت‌های مدیریت دارایی و ارائه‌دهندگان خدمات
  • طرف‌های بیرونی و درونی برای ارزیابی توانایی سازمان در رسیدن به الزامات قانونی، مقرراتی و قراردادی و الزامات خود سازمان

ساختار الزامات ایزو ۵۵۰۰۱

۱ هدف و دامنه کاربرد
۲ مراجع الزامی
۳ اصطلاحات و تعاریف
۴ جوهره سازمان
۱-۴- آشنایی با جوهره سازمان
۲-۴- درک نیازها و انتظارات ذی‌نفعان
۳-۴- تعیین دامنه سیستم مدیریت دارایی
۴-۴- سیستم مدیریت دارایی
۵- رهبری
۱-۵- رهبری و تعهد
۲-۵- خط‌مشی
۳-۵- نق‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی
۶- طرح‌ریزی
۱-۶-اقدامات برای پرداختن به ریسک‌ها و فرصت‌های سیستم مدیریت دارایی
۲-۶-اهداف مدیریت دارایی و طرحریزی به منظور دستیابی به آن‌ها
۷ پشتیبانی
۱-۷- منابع
۲-۷-شایستگی
۳-۷- آگاهی
۴-۷- ارتباطات
۵-۷- الزامات اطلاعاتی
۶-۷- اطلاعات مستند
۱-۶-۷- کلیات
۲-۶-۷ ایجاد و به‌روز رسانی
۳-۶-۷- کنترل اطلاعات مستند
۸- عملیات
۱-۸- طرح‌ریزی و کنترل عملیات
۲-۸- مدیریت تغییرات
۳-۸- برون سپاری
۹ ارزیابی عملکرد
۱-۹- پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی
۲-۹- ممیزی داخلی
۳-۹- بازنگری مدیریت
۱- بهبود
۱-۱۰- عدم انطباق و اقدام اصلاحی
۲-۱۰- اقدام پیشگیرانه
۳-۱۰- بهبود مدارم
پیوست الف : اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های مدیریت دارایی

این مطلب توسط ایزودان گردآوری شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید