ایزو ۲۲۰۰۰

ایزو ۲۲۰۰۰ یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) تصمیمی راهبردی برای یک سازمان است که می‌تواند به بهبود عملکرد کلی ایمنی مواد غذایی آن کمک کند.

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰

مزایای ایزو ۲۲۰۰۰

 • الف- توانایی در فراهم آوردن مداوم مواد غذایی ایمن و محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده می‌کند؛
 • ب- پرداختن به ریسک های مرتبط با اهداف آن؛
 • پ- توانایی در اثبات انطباق با الزامات مشخص شده FSMS

ساختار استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰

۱- هدف و دامنه کاربرد

۲-مراجع الزامی

۳-اصطلاحات و تعاریف

۴-محیط سازمان

 • ۱-۴-درک سازمان و محیط کسب‌وکار آن
 • ۲-۴-درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع
 • ۳-۴-تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی
 • ۴-۴-سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

۵ رهبری

 • ۱-۵- رهبری و تعهد
 • ۲-۵- خط مشی
  ۱-۲-۵-تعیین خط مشی ایمنی موادغذایی
  ۲-۲-۵-ابلاغ خط مشی ایمنی موادغذایی
  ۳-۵-نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی
 • ۶-طرح‌ریزی
  ۱-۶-اقدامات برای پرداختن به ریسک‌ها و فرصت‌ها
  ۲-۶-اهداف سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و طرحریزی برای دستیابی به آن‌ها
  ۳-۶- طرحریزی تغییرات

۷- پشتیبانی

 • ۱-۷-منابع
  ۱-۱-۷-کلیات
  ۲-۱-۷-کارکنان
  ۳-۱-۷-زیرساخت
  ۴-۱-۷-محیط کار
  ۵-۱-۷-عناصر توسعه‌یافته برون سازمانی در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
  ۶-۱-۷- کنترل فرآیندها، محصولات یا خدمات تامین شده برون سازمانی
 • ۲-۷-شایستگی
 • ۳-۷-آگاهی بخشی
 • ۴-۷- ارتباطات
  ۱-۴-۷-کلیات
  ۲-۴-۷-ارتباطات برون سازمانی
  ۳-۴-۷-ارتباطات درون سازمانی
 • ۵-۷- اطلاعات مستند
  ۱-۵-۷-کلیات
  ۲-۵-۷-ایجاد و به‌روز رسانی
  ۳-۵-۷- کنترل اطلاعات مستند

۸ عملیات

 • ۱-۸-طرحریزی و کنترل فرآیندهای عملیاتی
 • ۲-۸- برنامه‌های پیش نیازی (PRPs)
 • 3-8-ردیابی
 • ۴-۸- آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
  ۱-۴-۸- کلیات
  ۲-۴-۸- رسیدگی به شرایط اضطراری و رویدادها
 • ۵-۸- کنترل خطر
  ۱-۵-۸-مراحل مقدماتی برای توانایی تجزیه و تحلیل خطر
  ۲-۱-۵-۸- ویژگیها مواد اولیه، ترکیبات و مواد در تماس با محصول
  ۳-۱-۵-۸- ویژگی محصول نهایی
  ۴-۱-۵-۸-مصرف مورد نظر
  ۵-۱-۵-۸-مودارهای جریان و توصیف فرایندها
  ۲-۵-۸-تجزیه و تحلیل خطر
  ۱-۲-۵-۸-کلیات
  ۲-۲-۵-۸- شناسایی خطر و تعیین سطوح قابل قبول
  ۳-۲-۵-۸- ارزیابی خطر
  ۴-۲-۵-۸-نتخاب وطبقه بندی اقدام (های) کنترلی
 • ۴-۵-۸-برنامه کنترل خظر HACCP/OPRP
  1-4-5-8-کلیات
  ۲-۴-۵-۸-تعیین حدود بحرانی و معیار اقدام
  ۳-۴-۵-۸-سیستم‌های پایش در CCPs برای OPRPs
  4-4-5-8- اقدامات لازم هنگام عدول از حدود بحرانی و معیار اقدام
  ۵-۴-۵-۸-اجرای برنامه کنترل خطر
 • ۶-۸-به‌روزآوری اطلاعات مشخص کننده PRPs و برنامه کنترل خطر
 • ۷-۸- کنترل پایش و اندازه‌گیری
 • ۸-۸-تصدیق مرتبط با PRPs و برنامه کنترل خطر
  ۱-۸-۸-تصدیق
  ۲-۸-۸- تجزیه و تحلیل نتایج فعالیتهای تصدیق
 • ۹-۸- کنترل عدم انطباقهای محصول و فرایند
  ۱-۹-۸-کلیات
  ۲-۹-۸-اصلاحات
  ۳-۹-۸-اقدامات اصلاحی
  ۴-۹-۸- رسیدگی به محصولات بالقوه ناایمن
  ۱-۴-۹-۸-کلیات
  ۲-۴-۹-۸-ارزشیابی برای ترخیص
  ۳-۴-۹-۸-وارهایی محصولات نامنطبق
  ۵-۹-۸-جمع‌آوری/فراخوان

۹-ارزشیابی عملکرد

 • ۱-۹- پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی

۱-۱-۹-کلیات
۲-۱-۹-تجزیه و تحلیل و ارزشیابی

 • ۲-۹-ممیزی داخلی

۳-۹-بازنگری مدیریت
۱-۳-۹-کلیات
۲-۳-۹-ورودی‌های بازنگری مدیریت
۳-۳-۹-خروجی‌های بازنگری مدیریت

۱۰-بهبود

 • ۱-۱۰-عدم‌انطباق و اقدام اصلاحی
 • ۲-۱۰- بهبود مداوم

این مطلب توسط پیام خرازیان گردآوری شده است
انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید