ایزو ۱۴۰۰۱

ایزو 14001

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت محیط زیست توسط سازمان ایزو منتشر شده است در کاهش آلاینده‌های محیط زیست و برآورده‌سازی الزامات ذی‌نفعان و افزایش رضایتمندی آن‌ها کمک می‌نماید.

دانلود ایزو ۱۴۰۰۱ متن ترجمه شده را از طریق لینک انتهای این مطلب امکان‌پذیر است.

آخرین ویرایش این استاندارد در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است که نسب به ویرایش قبلی تغییرات اساسی را داشته است که مهمترین آن تغییر ساختار استاندارد از ۸ بند به ۱۰ بند و ایجاد رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک است .

ایزو ۱۴۰۰۱

 • این استاندارد توسط کمیته ISO/TC 207 برای اولین برا در سال ۲۰۰۴ منتشر شده و آخرین ویرایش آن در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است

هدف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 • برآوردهﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻃﺮفﻫﺎی ذیﻧﻔﻊ آن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺿـﺎﯾﺖ آن‌ها
 • ارتقای عملکرد محیط زیست سازمان

کاربرد استاندارد

 • در ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
 • ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ برای رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی

مزایای استاندارد ISO 14001

 • پشتیبانی ازمحیط زیست و پیشگیری از آلودگی
 • انطباق با الزامات قانونی و مقرراتی
 • توجه به نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع
 • شناسایی فرصت‌هایی برای بهبود زیست محیطی
 • کاهش مصرف منابع طبیعی
 • کاهش مصرف انرژی
 • کاهش ضایعات و پسماندها
 • اطمینان از توسعه پایدار

ساختار استاندارد

 • ساختار استاندارد از ده بند اصلی و زیربندهایی تشکیل شده است
 • پیوست‌ الف ، راهنمای استفاده از این استاندارد بین‌المللی
 • پیوست ب – مقایسه استاندارد ISO 14001:2015 و ISO 14001:2004

جهت دانلود متن فارسی استاندارد بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

دانلود ایزو ۱۴۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید