ایزو 10005

ایزو 10005 راهنمایی‌هایی برای ایجاد، بازنگری، پذیرش و کاربرد طرح‌های کیفیت ارایه می‌نماید

ایزو 10005

طرح کیفیت توصیف می‌نماید که سازمان گونه خروجی مورد نظر (یک فرآیند،کالا، خدمت، پروژه یا قرارداد) را ارائه می‌دهد.

تعاریف

 • طرح کیفیت

ویژگی مربوط به اقدامات، مسئولیت‌ها و منابع مرتبط  برای یک مورد مشخص بکار برده شده است.

 • مورد مشخص

مورد مشخص موضوع طرح کیفیت است که می‌تواند کالا، خدمت، پروژه، قرارداد یا دیگر خروجی‌های مورد نظر در طرح کیفیت باشد.

کاربرد طرح کیفیت

 • چگونگی بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت برای یک مورد مشخص
 • برای برآورده نمودن الزامات مشتری و سایر طرف‌های ذینفع
 • ایجاد و صحه‌گذاری کالاها، خدمات یا فرآیندهای جدید
 • برای نشان دادن، داخلی و یا خارجی، چگونگی برآورده شدن الزامات
 • سازماندهی و مدیریت فعالیت‌ها برای براورده نمودن الزامات و اهداف کیفیت
 • بهینه نمودن منابع در براورده نمودن اهداف کیفیت
 • کمینه نمودن ریسک برآروده نشدن الزامات
 • مبنایی برای پایش و ارزیابی تطابق با الزامات کیفیت

موضوعات استاندارد ایزو 10005

 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • استفاده از طرح کیفیت
 • محتوای طرح کیفیت
 • تدوین طرح کیفیت

به منظور دانلود دستورالعمل طرح کیفیت را می‌توانید از طریق لینک زیر خریداری نمانید.

می‌خواهم دستورالعمل طرح کیفیت را دانلود کنم

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید