استاندارد ایزو ۹۰۰۱

ایزو 9001

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ یکی از محبوب‌ترین استانداردهای بین‌المللی سیستم‌های مدیریتی است که به سازمان‌ها در ایجاد نظم و شفاف‌سازی فرآیندها در برآورده‌سازی الزامات مشتریان و افزایش رضایتمندی آن‌ها کمک می‌نماید.

دانلود استاندارد ایزو ۹۰۰۱ متن ترجمه شده را از طریق لینک انتهای این مطلب امکان‌پذیر است.

آخرین ویرایش این استاندارد در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است که نسب به ویرایش قبلی تغییرات اساسی را داشته است که مهمترین آن تغییر ساختار استاندارد از ۸ بند به ۱۰ بند و ایجاد رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک است .

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

این استاندارد توسط کمیته ISO/TC 176 در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است که ترجمه سلیس این استاندارد توسط مشاور و مدرسین مطرح کشور منتشر شده است.

هدف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 9001

برآوردهﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻃﺮفﻫﺎی ذیﻧﻔﻊ آن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺿـﺎﯾﺖ آن‌ها در ارائه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.

کاربرد استاندارد ISO 9001

  • در ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
  • ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ برای رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی

ساختار استاندارد

  • ساختار استااندارد از ده بند اصلی و زیربندهایی تشکیل شده است
  • پیوست‌های الف و ب  – جهت راهنمایی بیشتر در خصوص موضوعات مطرح شده در الزامات سیستم مدیریت کیفیت

جهت دانلود ترجمه سلیس و روان فارسی استاندارد بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

دانلود ایزو ۹۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید