مشاوره تدوین شرح وظایف

تدوین شرح وظایف

ما به شما کمک می‌نماییم تا شرح وظایف شغل‌های سازمان خود را در کمترین زمان تهیه نمایید.با تدوین شرح شغل، نظم و انضباط کاری را ایجاد نموده و رضایتمندی مشتریان را افزایش دهید.

خدمات تدوین شرح وظایف

تدوین یا بازنگری ساختار سازمانی

در صورتی که ساختار سازمانی شرکت شما تهیه شده است شما این ساختار را در اختیار تیم مشاور قرار داده و مشاور متناسب با نیاز سازمان شما و بر اساس استانداردهای موجود وظایف برای هر یک از شغل‌های مشخص شده در ساختار سازمانی را تدوین می‌نماید.

در صورتی که ساختار سازمانی تدوین نشده است یا نیاز به بازنگری داشته باشد تیم ما ساختار سازمانی را بر اساس استانداردهای موجود و نظرات شما بازنگری نموده و سپس وظایف هر یک از شغل را تدوین می‌نماید.

مصاحبه با مدیران ارشد

به‌منظور تدوین شرح شغل ، تیم مشاور در جلسات برنامه‌ریزی شده با مدیران ارشد سازمان، وضعیت موجود فرآیندها و فعالیت‌ها را بررسی می‌نماید.

بررسی مستندات موجود

مستندات موجود در فرآیندهای سازمان توسط مشاور بررسی شده و گردش اطلاعات در فرآیندهای سازمان در تدوین شرح وظایف مد نظر قرار می‌گیرد.

در صورتی که روال‌ها یا فرآیندهای سازمان‌ها تعریف نشده باشد بر اساس مصاحبه با مدیران ارشد وظایف مشخص می‌شود شرح وظایف مشخص شده در این حالت چارچوب کلی هر شغل را مشخص می‌نماید.
شرح وظایف هر یک از شغل‌ها زمانی به صورت دقیق مشخص می‌شود که روال‌ها یا فرآیندها نیز در سازمان تعریف شده باشد.

ارایه شرح وظایف

شرح وظایف با توجه به موارد فوق توسط مشاور تهیه شده و ارایه می‌شود

جهت استفاده از خدمات مشاور تدوین شرح وظایف، درخواست خود را ارسال نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید