مستندات تعالی سازمانی

مستندات تعالی سازمانی

مستندات تعالی سازمانی به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا بتوانند در سفر سرآمدی بر مبنای الگوها و استانداردهای تعریف شده گام بر دارند مستندات تعالی متناسب با هر سازمان طرحریزی شده و در فرایند خودارزیابی تعالی سازمانی به‌کار گرفته می‌شود

بسیاری افراد به اشتباه تصور می‌کنند که تعالی سازمانی همانند استانداردهای مدیریتی، یک سری مستنداتی نیاز دارد که با تکمیل کردن آن‌ها سازمان می‌تواند برای جوایز تعالی اقدام نماید

تعالی سازمانی مدلی است که به سازمان کمک می‌نماید بر مبنای آن خودشان را ارزیابی نموده و نقاط قوت و فرصت‌های بهبود خود را تعیین و برنامه‌ریزی لازم جهت اجرایی نمودن برنامه‌های بهبود بعمل آورند.

مستندات تعالی سازمانی

مستندات تعالی سازمانی برای استانداردسازی مسیر خودارزیابی متناسب با روش خودارزیابی انتخاب شده باید طراحی و اجرایی شود به عنوان مثال اگر سازمانی روش پرسشنامه اختصاصی را انتخاب نموده است طراحی پرسشنامه خودارزیابی، تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود و اولویت بندی آن متناسب با این روش و اهداف سازمان باید طراحی و اجرا شود.

۱-نظامنامه تعالی سازمانی

مراحل اجرای خودارزیابی متناسب با روش خودارزیابی انتخاب شده،  و وظایف اعضای تیم خودارزیابی و تدوین اظهارنامه تعالی را مشخص می‌نماید.

۲-مستندات خودارزیابی

پرسشنامه خودارزیابی

در صورتی که روش خودارزیابی پرسشنامه باشد پرسشنامه اختصاصی متناسب با سازمان طراحی و به‌کار گرفته می‌شود

فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات توانمندساز

فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات نتایج

پروفورما یا کاربرگ

در صورتی که روش خودارزیابی پروفورما است فرمی جهت جمع‌بندی اطلاعات و امتیازدهی آن تدوین شود.

۳-گزارش خودارزیابی

فرمتی که برای گزارش خودارزیابی تعیین شود.

۴-اولویت‌بندی بهبود

فرمی برای اولویت‌بندی بهبود تدوین شود

۵-برنامه‌زمان بندی

فرمی برای برنامه زمان‌بندی پروژه مشخص شود.

این مطلب توسط وب سایت ایزودان تهیه شده است

انتظار مطلب با ذکر آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید