مستندات ایزو ۴۵۰۰۱

مستندات ایزو 45001

مستندات ایزو ۴۵۰۰۱ در طرحریزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در هر سازمان چیست و سازمان‌ها برای پیاده‌سازی ایزو ۴۵۰۰۱ چه مستندات وسوابقی را باید داشته باشند

مستندات ایزو ۴۵۰۰۱

در استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ هر جای استاندارد اشاره شده اطلاعات مستند شده حفظ شود( Retained ) منظور همان سوابق است و هر جای استاندارد به نگهداری اطلاعات مستند شده ( Maintained) اشاره شده است منظور کنترل مدارک است.

مستندات موردنیاز هر سازمان بستگی به‌اندازه سازمان، پیچیدگی فرآیندها، الزامات مقرراتی ،الزامات مشتریان و صلاحیت کارکنان در فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دارد.

لیست مستندات ISO 45001

مستندات الزام شده شامل:

 • دامنه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • خط‌مشی
 • شرح وظایف مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • ریسک ها و فرصت های مرتبط با سیستم ایمنی و بهداشت شغلی
 • متدولوژی و معیار برای ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی
 • اهداف ایمنی و بهداشت شغلی و طرحریزی برای دستیابی به آن‌ها
 • فرآیند آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری

سوابق الزام شده در ایزو ۴۵۰۰۱

 • ریسک ها و فرصت ها و اقدامات مرتبط با آن‌ها
 • قوانین و سایر الزامات
 • سوابق شایستگی – آموزش
 • سوابق ارتباطات
 • طرح های واکنش در شرایط بالقوه اضطراری
 • نتایج پایش و اندازه‌گیری، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی عملکرد
 • نگهداری، کالیبراسیون یا تصدیق تجهیزات پایش و اندازه گیری
 • نتایج ارزیابی انطباق
 • برنامه ممیزی داخلی
 • گزارش ممیزی داخلی
 • نتایج بازنگری مدیریت
 • ماهیت عدم انطباق ها و رویدادها و تمام اقدامات انجام شده بعدی
 • نتایج هر اقدام یا اقدام اصلاحی شامل اثربخشی آن‌ها
 • شواهد نتایج بهبود مداوم

برخی از مستنداتی که الزام استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ نیست اما سازمان می‌تواند این مستندات را نیز تدوین نماید شامل:

 • روش اجرایی جهت تعیین محیط کسب‌وکار و ذی‌نفعان
 • روش اجرایی جهت شناسایی و ارزیابی خطرات
 • روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی
 • روش اجرایی مدیریت ارتباطات
 • روش اجرایی اطلاعات مستند شده
 • روش اجرایی کنترل عملیات
 • روش اجرایی مدیریت تغییر
 • روش اجرایی پایش،اندازه گیری وتحلیل
 • روش اجرایی ارزیابی انطباق
 • روش اجرایی ممیزی داخلی
 • روش اجرایی بازنگری مدیریت
 • روش اجرایی رسیدگی و تحقیق رویداد
 • روش اجرایی مدیریت عدم انطباق و اقدام اصلاحی
 • روش اجرایی مجوز شروع کار
 • روش اجرایی ارزیابی تامین کننده
 • روش اجرایی بهبود مداوم
 • دستورالعمل‌های ایمنی مرتبط با فعالیت‌های سازمان
 • نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مستندات پیشنهادی بالا تنها برخی از مستنداتی که می‌توان علاوه بر مستندات الزامی در استقرار ایزو ۴۵۰۰۱ هر سازمان مد نظر قرار گیرد.

این مطلب توسط ایزودان تهیه شده است

انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید