مستندات ایزو ۱۴۰۰۱

مستندات ایزو 14001

مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ در طرحریزی سیستم مدیریت محیط زیست در هر سازمان چیست و سازمان‌ها برای پیاده‌سازی ایزو ۱۴۰۰۱ چه مستندات وسوابقی را باید داشته باشند

مستندات ایزو ۱۴۰۰۱

در استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ هر جای استاندارد اشاره شده اطلاعات مستند شده حفظ شود( Retained ) منظور همان سوابق است و هر جای استاندارد به نگهداری اطلاعات مستند شده ( Maintained) اشاره شده است منظور کنترل مدارک است.

مستندات موردنیاز هر سازمان بستگی به‌اندازه سازمان، پیچیدگی فرآیندها، الزامات مقرراتی ،الزامات مشتریان و صلاحیت کارکنان در فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دارد.

لیست مستندات ISO 14001

مستندات الزام شده شامل:

 • دامنه سیستم مدیریت محیط زیست
 • خط‌مشی
 • ریسک ها و فرصت های مرتبط با سیستم مدیریت محیط زیست
 • متدولوژی و معیار برای ارزیابی جنبه‌های محیط زیست
 • تعیین معیارهایی برای جنبه‌های بارز
 • ریسک ها و فرصت ها و اقدامات مرتبط با آن‌ها
 • اهداف محیط زیست و طرحریزی برای دستیابی به آن‌ها
 • ارزیابی انطباق
 • فرآیند آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
 • تعیین معیارهایی برای کنترل عملیات نظیر چک لیست‌های پایش ادواری و ….

سوابق الزام شده در ایزو ۱۴۰۰۱

 • سوابق شایستگی – آموزش
 • سوابق ارتباطات
 • نتایج پایش و اندازه‌گیری، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی عملکرد
 • برنامه و نتایج ممیزی داخلی
 • نتایج بازنگری مدیریت
 • ماهیت عدم انطباق ها و رویدادها و تمام اقدامات انجام شده بعدی
 • نتایج هر اقدام یا اقدام اصلاحی شامل اثربخشی آن‌ها
 • شواهد نتایج بهبود مداوم

سایر مستندات ایزو ۱۳۴۸۵

برخی از مستنداتی که الزام استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ نیست اما سازمان می‌تواند این مستندات را نیز تدوین نماید شامل:

 • روش اجرایی جهت تعیین محیط کسب‌وکار و ذی‌نفعان
 • روش اجرایی کنترل مستندات یا اطلاعات مستند شده
 • روش اجرایی ارزیابی جنبه‌های محیط زیست
 • روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی
 • روش اجرایی مدیریت ارتباطات
 • روش اجرایی اطلاعات مستند شده
 • روش اجرایی کنترل عملیات
 • روش اجرایی مدیریت تغییر
 • روش اجرایی پایش،اندازه گیری وتحلیل
 • روش اجرایی ارزیابی انطباق
 • روش اجرایی ممیزی داخلی
 • روش اجرایی بازنگری مدیریت
 • روش اجرایی اقدام اصلاحی
 • روش اجرایی مجوز شروع کار
 • روش اجرایی ارزیابی تامین کننده
 • روش اجرایی بهبود مداوم
 • رویکرد چرخه حیات
 • شرح وظایف کارکنان
 • دستورالعمل‌های مدیریت پسماند
 • دستورالعمل مدیریت مصرف انرژی
 • دستورالعمل‌های محیط زیست مرتبط با فعالیت‌های سازمان
 • نظامنامه سیستم مدیریت محیط زیست

مستندات پیشنهادی بالا تنها برخی از مستنداتی که می‌توان علاوه بر مستندات الزامی در استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ هر سازمان مد نظر قرار گیرد.

این مطلب توسط ایزودان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

 

دیدگاهتان را بنویسید