خدمات طراحی مستندات

خدمات طراحی مستندات متناسب با سازمان شما بر اساس استانداردهای بین‌المللی توسط متخصصین با تجربه ما ارائه می‌شود.

با استانداردسازی فرآیندها از طریق طراحی مستندات برای هر فرآیند، روال‌های درست انجام دادن هر کاری را مشخص نموده و خدمات بهتری را به مشتریان ارائه نمائید.

خدمات طراحی مستندات

  • خدمات غیرحضوری به صورت مجازی

مزایای استفاده از خدمات ما

  • تجربه زیاد متخصصین
  • تسلط به استانداردهای بین‌المللی مدیریتی
  •  توانائی تحلیل فرآیندها/ سیستم
  • طراحی مستندات در کمترین زمان
  • طراحی متناسب با نیاز شما

فهرست خدمات طراحی

تدوین فرآیند

مستندسازی فرآیندها

شناسایی فرآیندهای سازمان و مستندسازی هر یک از فرآیندها بر اساس استانداردهای بین‌المللی

تدوین روش اجرایی

تدوین روش اجرایی یا دستورالعمل‌ها

تعیین روال‌های انجام کار با تدوین روش اجرایی، دستورالعمل و….

طراحی فرم

تدوین فرم‌های مورد نیاز

طراحی فرم‌های مورد نیاز سازمان شما

تدوین چارت سازمانی

تدوین چارت سازمانی

تعیین شغل‌های مورد نیاز برای سازمان و ساختار سازمانی

تدوین وظایف

تدوین شرح وظایف کارکنان

تدوین شرح مسئولیت‌ها برای شغل‌های چارت سازمانی

تدوین طرح کیفیت

تدوین طرح کیفیت محصول

همکاری در تدوین اسناد فنی محصول بر اساس الزامات محصول به منظور اجرای منظم کنترل کیفیت و تولید