خودارزیابی پروفرما کارگاهی

خودارزیابی پروفرما کارگاهی

خودارزیابی پروفرما کارگاهی به سازمان کمک می‌نماید نقاط قوت و فرصت‌های بهبود را بر اساس مدل تعالی سازمانی مشخص نماید.

خودارزیابی پروفرما کارگاهی

برای هر یک از معیارهای تعالی سازمانی کاربرگ پروفرما تهیه می‌شود که نقاط قوت و فرصت‌های بهبود به همراه امتیاز در آن مشخص شده است. در خودارزیابی پروفرما کارگاهی، تیم کاری در خصوص اطلاعات جمع‌آوری شده در هر یک از زیرمعیارها را اجماع می‌نماید.

این روش خودارزیابی تعالی یکی از روش‌ها کاربردی برای خودارزیابی تعالی سازمانی است و نیاز به مشارکت فعال مدیران در فرآیند خودارزیابی دارد.

مراحل خودارزیابی

 • تعیین اعضای کارگروه
 • جمع‌آوری اطلاعات نتایج
 • جمع‌آوری اطلاعات توانمندساز
 • تکمیل کاربرگ پروفرما
 • امتیازدهی به کاربرگ
 • تهیه گزارش بازخورد ارزیابی

مزایای خودارزیابی پروفرما کارگاهی

 • مشارکت مدیران در فرآیند خودارزیابی
 • جمع‌آوری اطلاعات عملکرد سازمان
 • تعیین دقیق نقاط قوت و فرصت‌های بهبود
 • تعیین امتیاز عملکرد سازمان
 • به‌کارگیری اطلاعات جمع‌آوری شده در تدوین اظهارنامه تعالی

مستندات مورد نیاز

 • فرم جمع‌آوری اطلاعات نتایج
 • فرم جمع‌آوری اطلاعات توانمندساز
 • فرم کاربرگ پروفرما
 • لیست امتیازات زیر معیارها

امتیاز محاسبه شده در روش خودارزیابی پروفرما کارگاهی بر اساس منطق رادار محاسبه می‌شود و این امتیاز تا حدود زیادی وضعیت سازمان را مشخص می‌نماید.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است.

انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید