تغییرات ایزو 9001

تغییرات ایزو 9001

تغییرات ایزو 9001 از استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 به ایزو 9001 ویرایش 2015 کدامند و ما برای انتقال سیستم مدیریت کیفیت به ویرایش جدید چه اقداماتی را باید انجام دهیم
لازم به ذکر است که روش‌ها و ابزارهای پیشنهادی در هر یک از الزامات تغییرات ایزو باید متناسب با سازمان تعیین شود و اقدامات اشاره شده در این مقاله تنها پیشنهاد نویسنده مقاله است.

مهمترین تغییرات ایزو 9001

رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک

این رویکرد در سرتاسر الزامات استاندارد ایزو 9001 تاکید شده است بند 6-1 الزامات استاندارد یکی از بندهای اصلی است که به این موضوع می‌پردازد.

ریسک‌ها و فرصت‌های محیط کسب‌و‌کار

اجرای این موضوع از طریق ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژِی می‌تواند صورت گیرد بدین منظور سازمان می‌تواند تحلیل SWOT را بکار گیرد.

ریسک‌های فرآیندهای کسب‌و‌کار

این موضوع در بند 4-4 الزامات استاندارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است بدین منظور می توان ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندها را شناسایی و برنامه پاسخ ان را مشخص نمود.

نمونه ریسک فرآیندها را خریداری کنید

مدیریت تغییرات

کنترل تغییرات در بندهای مختلف اشاره شده و بند اصلی ان، بند 6-2 طرحریزی تغییرات و بند 8-5-6 کنترل تغییرات است .
بدین منظور سازمان می‌تواند فرمی برای کنترل تغییرات شامل ثبت درخواست تغییر، افراد صادر کننده مجوز تغییرات و هر گونه اقدام برای آن را مطابق الزامات استاندارد مشخص نماید.

فرم کنترل تغییرات را خریداری کنید

حذف الزام تدوین نظامنامه کیفیت

در بند 4-3 الزام استاندارد ایزو 9001 ، تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت اشاره شده است و سازمان باید دامنه کاربرد و بندهایی ازاستاندارد که در سازمان موضوعیت ندارد را باید مشخص نماید
سازمان همینکه دامنه کاربرد و بندهایی که موضوعیت ندارد را در سندی مشخص نماید کفایت نموده و دریگر نیاز به تدوین نظامنامه نیست.

نمونه نظامنامه ایزو را خریداری کنید

اطلاعات مستند شده

واژه اطلاعات مستند شده جایگزین کنترل مدارک و کنترل سوابق در ویرایش قبلی استاندارد ایزو 9001 شده است
در ویرایش جدید ایزو 9001، نگهداری اطلاعات مستند شده و حفظ اطلاعات مستند شده به ترتیب جایگزین مستندات مدون و کنترل سوابق شده است.
هر جای استاندارد نگهداری اطلاعات مستند شده الزام باشد سازمان باید مستنداتی را برای آن داشته باشد و هر جای استاندارد حفظ اطلاعات مستند شده الزم باشد سازمان بواید شواهدی را دال برا اجرای ان(سابقه) نشان دهد.

فرم‌های کنترل مدارک را خریداری کنید

اصول مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت از 8 اصل به 7 اصل تغییر یافته است .

پیوست SL

ساختار تمامی استانداردهای مدیریتی از جمله ایزو 9001 بر اساس پیوست SL تدوین شده است یعنی ساختار استاندارد به ده بند تغییر یافته است و یکپارچگی استاندارد ایزو 9001 با سایر استانداردها در نظر گرفته شده است.

دانش سازمانی

دانش مورد نیاز برای اجرای فرآیندها مطابق بند 6-1-7 باید تعیین، نگهداری و به میزان لازم در دسترس باشد.
چگونگی بدست آوردن دانش و دسترسی به دانش اضافی را تعیین نماید.

این مطلب توسط وب سایت ایزودات تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید