تغییرات ایزو ۱۴۰۰۱

تغییرات ایزو 14001

تغییرات ایزو ۱۴۰۰۱ از استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۴ به ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ کدامند و ما برای انتقال سیستم مدیریت محیط زیست به ویرایش جدید چه اقداماتی را باید انجام دهیم
لازم به ذکر است که روش‌ها و ابزارهای پیشنهادی در هر یک از الزامات تغییرات ایزو باید متناسب با سازمان تعیین شود و اقدامات اشاره شده در این مقاله تنها پیشنهاد نویسنده مقاله است.

مهمترین تغییرات ایزو ۱۴۰۰۱

رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک

این رویکرد در  تمامی استانداردهای مدیریتی ویرایش جدید مد نظر قرار گرفته است و جایگزین مفهوم اقدام پیشگیرانه شده است بند ۶-۱ الزامات استاندارد یکی از بندهای اصلی است که به این موضوع می‌پردازد.

ریسک‌ها و فرصت‌های محیط کسب‌وکار

اجرای این موضوع از طریق ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژِی می‌تواند صورت گیرد بدین منظور سازمان می‌تواند تحلیل SWOT را بکار گیرد.

ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با الزامات قانونی و مقرراتی

ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با الزامات ۶-۱-۳ ، مربوط شناسایی قوانین و مقررات محیط زیست تعیین شود.

ریسک‌های و فرصت های نیازها و انتظارات ذی‌نفعان

این موضوع در بند ۴-۲ الزامات استاندارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است بدین منظور می توان ریسک‌ها و فرصت‌های نیازها و انتظاارت ذی‌نفعان را مشخص نمود.

نمونه ریسک فرآیندها را خریداری کنید

درک نیازها و انتظارات ذی‌نفعان

شناسایی نیازها و انتظارات ذی‌نفعان در بند ۴-۲ الزام است و سازمان می‌تواند در قالب فرمی نیازها و انتظارت گروه‌های مختلف ذی‌نفع را مشخص نموده و برای آن

مدیریت تغییرات

کنترل تغییرات در بندهای مختلف اشاره شده و بند اصلی ان، بند ۸-۱ طرحریزی و کنترل عملیات است .
بدین منظور سازمان می‌تواند فرمی برای کنترل تغییرات شامل ثبت درخواست تغییر، افراد صادر کننده مجوز تغییرات و هر گونه اقدام برای آن را مطابق الزامات استاندارد مشخص نماید.

فرم کنترل تغییرات را خریداری کنید

حذف الزام تدوین نظامنامه کیفیت

در بند ۴-۳ الزام استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱، تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت اشاره شده است و سازمان باید دامنه کاربرد را مشخص نماید
سازمان همینکه دامنه کاربرد را مشخص نماید کفایت نموده و دیگر نیاز به تدوین نظامنامه نیست.

نمونه نظامنامه ایزو را خریداری کنید

اطلاعات مستند شده

واژه اطلاعات مستند شده جایگزین کنترل مدارک و کنترل سوابق در ویرایش قبلی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ شده است
در ویرایش جدید ایزو ۱۴۰۰۱ ، نگهداری اطلاعات مستند شده و حفظ اطلاعات مستند شده به ترتیب جایگزین مستندات مدون و کنترل سوابق شده است.
هر جای استاندارد نگهداری اطلاعات مستند شده الزام باشد سازمان باید مستنداتی را برای آن داشته باشد و هر جای استاندارد حفظ اطلاعات مستند شده الزم باشد سازمان بواید شواهدی را دال برا اجرای آن(سابقه) نشان دهد.

فرم‌های کنترل مدارک را خریداری کنید

چرخه حیات

مراحل متوالی و بهم پیوسته یک محصول یا سیستم از به‌دست آوردن یا تولید مواد خام از منابع طبیعی تا امحای نهایی ،این موضوع در الزامات ویرایش قبلی نیز اشاره شده بود که در این ویرایش با جزییات بیشتری در بند ۸-۱ طرحریزی و کنترل عملیات و ۶-۱ ریسک‌ها و فرصت‌ها به این موضوع اشاره شده است..

پیوست SL

ساختار تمامی استانداردهای مدیریتی از جمله ایزو ۱۴۰۰۱ بر اساس پیوست SL تدوین شده است یعنی ساختار استاندارد به ده بند تغییر یافته است و یکپارچگی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ با سایر استانداردها در نظر گرفته شده است.

ارتباطات

ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی در بند ۷-۴ الزام است که بدین منظور از طریق فرم ارتباطات نحوه ارتباطات و چگونگی آن با ذی‌نفعان در این فرم می‌تواند مشخص شود.

این مطلب توسط وب سایت ایزودات تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید